Những Điều Cần BIết Trước Thời Gian Open Máy Chủ [Hồi Ức]